SALGSBETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelser

for Nik.Haugrønning A/S Avdeling ParkerStore Trondheim / Hydraulic Partner Norway, heretter kalt leverandør.

Disse salgs og leveringsbetingelsene gjelde med mindre annet er skriftlig avtalt.

1 TILBUD

Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er først inngått når leverandørens ordrebekreftelse foreligger.

2 LEVERING OG RISIKOOVERGANG

Leveringssted er Leverandørs eget lager, hvis ikke annet leveringssted er avtalt. Risikoen går over på kjøperen når gjenstanden er opplesset for transport fra leverandørs lager.

3 SALGSPANT

Leverandør forbeholder seg salgspant i salgsgjenstanden for sine tilgodehavender inntil disse, inkludert eventuelle renter og omkostninger er fullt ut betalt. Aksept, sjekk eller gjeldsdokument anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet. Leverandør har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake dersom kjøperen misligholder sin betalingsplikt.

4 PRISBEREGNING

Alle priser er å forstå ekskl. merverdiavgift og eventuelt andre offentlige avgifter. I tilfeller hvor pris ikke er avtalt, skal leveringsdagens pris gjelde. Er pris avtalt, tas det for importerte varer forbehold om tillegg dersom valutakursen på leveringstidspunktet overstiger kursen på prisfastsettelses-tidspunktet med mer enn 2 %. Innsigelse mot fakturaen må meddeles leverandør innen 10 dager etter mottak av faktura.

5 BETALINGSBETINGELSER

I henhold til våre enhver tid gjeldende rutiner og avtaler.

6 LEVERINGSTID

Oppgitt leveringstid er veiledende hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt. Det tas forbehold om mellomsalg.

7 FORSINKET LEVERING.

For oversittelse av veiledende leveringstid betales ingen form for erstatning.

8 KJØPERENS PLIKT TIL Å MOTTA SALGSGJENSTANDEN

Kjøperen er forpliktet til å motta salgsgjenstanden. Selv om kjøperen unnlater å motta leveringsklar salgsgjenstand når leveringstiden er inne, eller levering ellers ikke kan skje som følge av forhold på kjøperens side, er kjøperen likevel forpliktet til å betale som om salgsgjenstanden hadde vært levert. Unnlater kjøperen å ta imot salgsgjenstanden innen en rimelig frist etter å ha vært oppfordret til det, kan leverandør heve kjøpet og kreve erstatning. For øvrig gjelder bestemmelsene i kjøpsloven §§ 72, 73 (1) og 74–78. Leverandør forbeholder seg også retten til å fakturere lagerleie dersom kjøper ikke kan motta bestilte varer til avtalt tid.

9 FORCE MAJEURE

Leverandørs ansvar bortfaller dersom forsinkelsen skyldes en leveringshindring som leverandør ikke med rimelige midler kunne unngå. Inntreffer slike leveringshindringer, forlenges leveringstiden med den tid hindringen varer. Ved lengre varighet kan avtalen heves av en part når fortsatt bundethet vil virke urimelig. Dersom en av partene ønsker å benytte seg av dette punkt, må det uten unntak gjøres skriftlig.

10 REKLAMASJON OVER MANGLER

Kjøperen plikter å undersøke varen for eventuelle transportskader eller mangler ved mottak. Mangler som er eller burde vært oppdaget, kan bare påberopes hvis reklamasjon er kommet frem til leverandør skriftlig innen 3 dager fra levering. Mangler som først kan oppdages når salgsgjenstanden er montert og tatt i bruk, kan påberopes dersom reklamasjon skjer innen 3 dager etter at mangelen er eller burde vært konstatert. Kjøperens rett til å påberope mangel bortfaller dersom mangelen skyldes at bruk eller oppbevaring av gjenstanden ikke har vært i henhold til bruksanvisning eller andre instruksjoner, og betinger at periodisk vedlikehold er utført i henhold til rette prosedyrer. Kjøperens rett til å påberope mangel bortfaller også dersom en mangel blir reparert eller salgsgjenstanden blir forandret av andre enn leverandør uten leverandør’s samtykke.

11 RETTING AV MANGLER

Forutsatt gyldig reklamasjon har kjøperen krav på at leverandør retter mangelen innen rimelig tid. Er mangelen av en slik art at kjøperen selv kan reparere den, har leverandør oppfylt sine forpliktelser når de sender kjøperen den eller de deler som er nødvendige. Defekte deler skal sendes leverandør så snart mangelen er oppdaget. Hvis retting mest økonomisk kan skje hos leverandør, kan leverandør kreve at kjøperen medvirker til transport av salgsgjenstanden til leverandørs verksted. Nødvendige transportomkostninger bæres av leverandør. Leverandør har under enhver omstendighet oppfylt sine forpliktelser dersom de etter sitt valg og på sin bekostning foretar omlevering av ny, mangelfri salgsgjenstand.

12 KJØPERENS HEVNINGSRETT VED MANGELFULL LEVERING

Dersom leverandør avhjelper en mangel innen rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet. Et eventuelt krav om å heve kjøpet må fremsettes straks det er konstatert at mangelen ikke vil bli avhjulpet innen rimelig tid.

Hvis kjøperen hever kjøpet, kan han kreve kjøpesummen tilbake uten tillegg av renter mot å stille salgsgjenstanden til leverandørs disposisjon i sitt lokale. Hvis salgsgjenstanden har vært i bruk, skal leverandør godskrives vanlig leie.

13 ANSVARSBEGRENSNING

leverandør plikter ikke å betale noen form for erstatning eller yte prisavslag hvis en kontraktsmessig mangel blir avhjulpet (jfr. pkt. 13) eller hvis kjøperen har tapt sin rett til å heve kjøpet. leverandør er ikke i noe tilfelle pliktet til å erstatte produksjonstap eller andre indirekte tap eller skader. Erstatningskrav er under enhver omstendighet begrenset til 5 % av salgsgjenstandens pris opp til kr. 100.000,- og 2,5 % av overskytende beløp. Bestemmelsene i dette punktet trer i stedet for kjøpslovens § 40 og 67-69. Utgifter kjøper har hatt til å la andre enn leverandør foreta reparasjoner o.l. på det solgte, kan ikke kreves erstattet.

14 PRODUKTANSVAR

Dersom bruken av salgsgjenstanden volder skade på person, bærer leverandør ansvaret hvis skade har årsak i uaktsomthet fra leverandørs side. For skader som salgsgjenstanden eller bruken av den volder på formuesgoder, derunder råvarer eller halvfabrikata som bearbeides av salgsgjenstanden, svarer leverandør ikke erstatning.

leverandørs produktansvar følger av Produktansvarsloven, likevel slik at leverandørs ansvar er begrenset oppad til en million kroner pr. skadetilfelle.

15 RETUR

Eventuell retur av salgsgjenstanden og godtgjørelse for denne kan kun skje etter skriftlig avtale med leverandør, og skjer for kjøpers regning og risiko.

Varer som returneres må være i samme stand som da de ble levert fra leverandør, i originalemballasje der dette er benyttet, og kurant for leverandøren. Kjemiske, temperatursensitive produkter eller andre produkter som er datomerket tas ikke i retur.

Varer av samme type skal være sortert og pakket på samme måte som da de ble levert fra leverandør, ellers belastes kjøper for evt. merarbeid som leverandør blir påført. Alle frakter i forbindelse med returer, betales av kjøper.

Godkjent retur krediteres med opprinnelig fakturapris (minus event. rabatt) minus 20 % returgebyr. Retur med samlet verdi under kr. 400,- etter returdagens pris krediteres ikke. Hvis returen skyldes feil leverandør er ansvarlig for, krediteres fakturabeløp uten fradrag.

16 PERSONOPPLYSNINGER

leverandør er ansvarlig for håndteringen av de personopplysninger som kjøper gir igjennom å registrere seg som firmakunde og/eller handle online eller gjennom telefon/e-post/fax/brev. Gjennom dette godkjenner kjøper at leverandør lagrer og bruker disse opplysningene som forutsatt.

17 TVISTER

Enhver tvist mellom leverandør og kjøper knyttet til innholdet i overstående salgs- og leveringsbetingelser, herunder avtaler inngått i tilknytning til disse, skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling med Trøndelag Tingrett som verneting.